Privacy Beleid

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gebruiker van dit privacy beleid, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Pauw Kindercoaching; Heleen Pereboom-Pauw, gevestigd te Austerlitz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 43331157. Wij adviseren u om dit privacy beleid goed door te lezen. Het document privacy beleid is schriftelijk op te vragen bij praktijk Pauw Kindercoaching (info@pauw-kindercoaching.nl).

Persoonsgegevens:

  • Doel van verwerking

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren over een mogelijke tot stand komen van dienstverlening. Indien er geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens uiterlijk 6 maanden na ontvangst verwijderd. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

  • Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met uw overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten. De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld, waarbij deze toestemming ook altijd weer ingetrokken kan worden.

Het is mogelijk dat er tijdens een consult gefilmd wordt. Deze opnames zijn bedoeld voor intervisie doeleinden en worden na gebruik vernietigd.

  • Beveiliging

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij ons. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af overeenkomstig de in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Zonder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt.

  • Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren. Overeenkomsten binnen de Jeugdwet dienen 15 jaar bewaard te blijven.

Persoonsgegevens en mogelijk filmmateriaal, zonder wettelijke bewaartermijn, die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afronding van de dienst bewaard en worden dan vernietigd.

  • Rechten betrokkene:

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hiervoor contact met ons opnemen, info@pauw-kindercoaching.nl

Terug naar contactpagina.